Statut

STATUT FUNDACJI LIFE SENSE

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. FUNDACJA LIFE SENSE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Edytę Małgorzatę Czarnecką i Ninę Annę Czarnecką zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Muszyńską w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34/9, w dniu 01 kwietnia 2021 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą Fundacji jest wieś Chmiel Pierwszy gm. Jabłonna.
 5. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 6. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą
 8. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 9. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona z innymi podmiotami.
 10. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 11. Fundacja może pokrywać koszty szkolenia pracowników i wolontariuszy, na które ich wydelegowała, a które są niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań
 12.  Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz może używać znaku graficznego Fundacji.
 13. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 14. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Prawo o Fundacjach (Dz. U. z 1991, Nr 46, poz. 206 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 15. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Edukacji i Nauki
 16. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 17. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach prawem określonych.

§ 2 – CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celami Fundacji są:

 1. rewitalizacja psychiczna i fizyczna człowieka w oparciu o relacje ze sobą, z drugim człowiekiem, z końmi i o silny związek z naturą,
 2. wspomaganie rozwoju ludzi, głównie kobiet z grup defaworyzowanych i młodzieży,
 3. integracja i reintegracja społeczna i zawodowa na rzecz osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz niepełnosprawnych,
 4. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu samorozwoju człowieka i holistycznego oddziaływania koni na człowieka,
 5. integrację społeczną i zawodowa określonych kategorii osób wyrażoną poziomem zatrudnienia tych osób:
  1. a)  zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
  2. b) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. ochrona i promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie ekorehabilitacji,  efektywnego odpoczynku, zdrowego stylu życia, żywienia i naturalnych sposobów przywracania równowagi w organizmie człowieka
 7. wzmacnianie ruchu ekologicznego i inicjatyw proekologicznych, podejmowanie działań na rzecz ochrony praw zwierząt, a w szczególności koni oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważonej konsumpcji,
 8. wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny sztuki w szczególności z dziedzin takich jak: folklor, rzemiosło, rękodzieło, sztuki plastyczne, fotografia itp.
 9. promocja idei wielokulturowości oraz inicjatyw kulturotwórczych i edukacyjnych związanych z przenikaniem kultur ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji z naturą
 10. rozwój społeczno-gospodarczy społeczeństw lokalnych poprzez rozwój działalności edukacyjno-oświatowej i proekologicznej
 11. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4, w zakresie określonym w pkt 1-32.,
 12. działalność charytatywna.

§ 3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie facylitacji, coachingu, kursów, warsztatów i szkoleń,  opartych na holistycznym podejściu do człowieka (Ciało-Umysł-Duch), wspierających integralność i wewnętrzną moc każdego człowieka, m.in. w zakresie:
 2. rozwoju osobistego, relacji międzyludzkich, współistnienia z naturą oraz wykorzystujących relację człowieka z końmi,
 3. odkrywania wewnętrznego potencjału ludzi, zwiększenia samoświadomości oraz rozwoju umiejętności budowania relacji ze sobą i z innymi ludźmi.
 4. wzmacniania odporności na stres i rozwijania umiejętności zarządzania sobą w czasie, powodujące zwiększenie efektywności, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy, co pozwoli na reintegrację społeczną i zawodową
 5. budowania relacji ze sobą i z innymi ludźmi, dedykowanych dla dzieci i młodzieży
 6. rozwijania umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych, dedykowanych dla kobiet – matek niepełnosprawnych dzieci, mające na celu ich reintegrację społeczną i zawodową.
 7. wspierania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i grup wykluczonych społecznie oraz osób po wypadkach związanych z jazdą konną.
 8. prowadzenie programów rozwojowych z udziałem koni – trenerów oraz zawierających elementy ekorehabilitacji, wykorzystującej związek z naturą i relacje człowieka z koniem,
 9. prowadzenie hipoterapii (rehabilitacja psychoruchowa przy udziale koni),  klimatoterapii i terenoterapii (spacery z końmi, truchty, nordwalking), sylwoterapii (celowe przebywanie wśród drzew w celu pobudzenia organizmu do samoleczenia), terapii światłem i innych działań zmierzających do naturalnego przywracania równowagi,
 10. stworzenie i prowadzenie internetowej platformy rozwojowej oraz współpracę z innymi podmiotami w celu poszerzania zakresu jej działania,
 11. podnoszenie kompetencji zawodowych kobiet z grup defaworyzowanych, celem wprowadzania ich na rynek pracy oraz aktywizacja ekonomiczna lokalnej społeczności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. 
 12. zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
 13. osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, lub
 14. osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
 15. osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 16. realizację usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pkt 7) niniejszego artykułu, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 17. kształtowanie i rozwój świadomości społeczności lokalnych poprzez inspirowanie oraz upowszechnienie nowatorskich postaw proekologicznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo,
 18. działania na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja, a w szczególności pogłębianie relacji międzyludzkich oraz podejmowanie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 19. promocja lokalnych atrakcji, imprez kulturalnych, produktów regionalnych oraz lokalnych twórców (również przez organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów)
 20. działalność edukacyjną i informacyjną, w tym organizowanie m.in. seminariów, konferencji, wystaw, wymian międzynarodowych, spotkań edukacyjnych, wycieczek, grup edukacyjnych i samokształceniowych itp.,
 21. organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, informacyjnych, akcji społecznych) promujących ideę samorozwoju, ekorehabilitacji, czerpania siły wewnętrznej z relacji koń-człowiek, życia zgodnego z naturą, wolontariatu, oraz przeciwdziałających różnym formom wykluczenia i defaworyzacji, itd.,
 22. działalność wspierającą, edukacyjną, kulturalną, wydawniczą i fonograficzną służącą celom statutowym Fundacji,
 23. podejmowanie szeroko kontekstowych działań i projektów na rzecz promocji wolontariatu, działań zmierzających do rozwoju i szeroko pojętej kultury i ekoturystyki, wspierania organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, innowacji społecznych, rozwoju społecznego i lokalnego, w szczególności wspomaganie merytoryczne, techniczne, szkoleniowe, informacyjnie i finansowe.
 24. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowym, innymi fundacjami i w zakresie objętym celami Fundacji, tak krajowymi jak i zagranicznymi,
 25. organizację i utrzymanie infrastruktury agroturystycznej, w której będzie mogła być prowadzona działalność szkoleniowa, ekorehabilitacyjna i inna służąca celom Fundacji, organizowanie spotkań, zawodów sportowych i innych aktywnych form dotyczących promocji zdrowia,
 26. propagowanie łagodnego sposobu pracy z końmi opartego na zrozumieniu psychologii tych zwierząt i zachowaniu ich dobrostanu,
 27. organizację wydarzeń o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zmierzające do pozyskania środków materialnych przeznaczonych na działalność statutową Fundacji,
 28. działalność gospodarczą, której dochód umożliwia wypełnienie celów Fundacji,
 29. aktywne propagowanie za pośrednictwem mediów działalności i celów Fundacji,
 30. prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi celów statutowych Fundacji.

§ 4 – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową oraz może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie:
  1. PKD 13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
  2. PKD wszystkie podklasy z grupy 14.1 – Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
  3. PKD wszystkie podklasy z grupy 32.1 – Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
  4. PKD wszystkie podklasy z grupy 47.1 – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  5. PKD wszystkie podklasy z grupy 47.2 – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  6. PKD wszystkie podklasy z grupy 47.5 – Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  7. PKD wszystkie podklasy z grupy 47.6 – Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  8. PKD wszystkie podklasy z grupy 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  9. PKD wszystkie podklasy z grupy 47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
  10. PKD wszystkie podklasy z grupy 47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  11. PKD wszystkie podklasy z grupy 55.1 – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  12. PKD wszystkie podklasy z grupy 55.2 – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  13. PKD wszystkie podklasy z grupy 55.3 – Pola kempingowe
  14. PKD wszystkie podklasy z grupy 56.1 – Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
  15. PKD wszystkie podklasy z grupy 56.2 – Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
  16. PKD wszystkie podklasy z grupy 56.3 – Przygotowywanie i podawanie napojów zewnętrznych
  17. PKD wszystkie podklasy z grupy 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  18. PKD wszystkie podklasy z grupy  63.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
  19. PKD wszystkie podklasy z grupy 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem
  20. PKD wszystkie podklasy z grupy 77.2 – Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
  21. PKD wszystkie podklasy z grupy 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
  22. PKD wszystkie podklasy z grupy 77.4 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  23. PKD wszystkie podklasy z grupy 79.1 – Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
  24. PKD wszystkie podklasy z grupy 79.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  25. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  26. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  27. PKD wszystkie podklasy z grupy 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji
  28. PKD wszystkie podklasy z grupy 85.6 – Działalność wspomagająca edukację
  29. PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna
  30. PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  31. PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  32. PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  33. PKD wszystkie podklasy z grupy 90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  34. PKD 91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
  35. PKD wszystkie podklasy z grupy 93.1 – Działalność związana ze sportem
  36. PKD wszystkie podklasy z grupy 93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  37. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  38. PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej niesklasyfikowana
 4. Jeżeli podjęcie przez Fundację określonego rodzaju działalności będzie wymagało zezwolenia lub koncesji (na podstawie odrębnych przepisów), Fundacja podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
 5. Wypracowane zyski lub nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych, w tym na wzmocnienie potencjału fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w minimum 10% na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa fundacja;

§ 5 – WŁADZE FUNDACJI

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  2. Rada Pracownicza, jako organ konsultacyjno – doradczy.
 2. Zarząd składa się z min.1 osoby i max. 3 osób.
 3. Pierwotny skład Zarządu jest powołany na czas nieoznaczony (zarząd bezkadencyjny) przez Fundatorki i tworzy go 1 osoba: Prezes – Edyta Czarnecka.
 4. Fundatorka może wejść do składu Zarządu Fundacji tylko wtedy, gdy nie jest członkiem Rady Pracowniczej.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. a) złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. c) śmierci członka Zarządu,
  4. d) odwołania.
 6. 9. Powołanie i odwołanie i nowego członka Zarządu może nastąpić w każdej chwili przez Fundatorki jednomyślnie.

10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.

11. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 6

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  3. realizacja celów statutowych,
  4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy,
  5. sporządzania i zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji,
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  8. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  9. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  10. podejmowanie uchwał o działalności nieodpłatnej, odpłatnej w obszarze działalności pożytku publicznego,
  11. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
  12. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, pełnomocników Zarządu Fundacji.
  13. wnioskowanie, decydowanie o połączeniu z inną Fundacją,
  14. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

§ 7

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu,
 4. Uchwały podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Do realizacji i oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i ekspertów.

§ 8

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w szczególności w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 9

 1. Rada Pracownicza jest organem konsultacyjno-doradczym.
 2. W skład Rady Pracowniczej wchodzą wszyscy pracownicy Fundacji.
 3. Rada Pracownicza działa bezkadencyjnie i powoływana jest w chwili zatrudnienia pierwszego pracownika Fundacji.
 4. Rada Pracownicza spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Pracowniczej kieruje pracami Rady Pracowniczej oraz zwołuje posiedzenia Rady Pracowniczej.
 5. Do kompetencji Rady Pracowniczej Fundacji należy:
  1. Opiniowane rocznych sprawozdań z działalności w tym rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji,
  2. Opiniowanie rocznych planów działania Fundacji.
  3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju Fundacji jak i zmian w kierunkach działań, rozwoju lub zmniejszania zatrudnienia w Fundacji.
  4. Rada Pracownicza Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na rok na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Pracowniczej Fundacji, na wniosek 1/3 członków Rady, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.
 6. Członkowie Rady Pracowniczej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku obrad co najmniej na 3 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.

§ 10 – MAJĄTEK I FUNDUSZE FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyły Fundatorki, wynosi 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego,
  2. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
  3. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  4. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
  5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  6. odsetek i depozytów bankowych,
  7. pożyczek i dotacji
  8. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
  9. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innych przypadkach Zarząd odrzuci spadek.
 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 7. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
 8. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 9, nie mogą przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji, podejmuje Zarząd, w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.
 2. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku zagrożenia wyczerpania środków finansowych.
 3. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, na podstawie uchwały zapadającej jednomyślnie.
 4. O przeznaczeniu majątku pozostałym po likwidacji decyduje Zarząd.
 5. Majątek Fundacji może zostać przekazany na mocy uchwały Zarządu na rzecz organizacji, której cele są zbieżne z celami określonymi w § 2 niniejszego Statutu.
 6. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 7. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

Kontynuując, akceptujesz politykę plików cookies na naszej stronie. Więcej informacji

Zezwoliłeś nam na użycie plików cookies. Robimy to, aby dać Ci najlepsze wrażenia korzystania ze strony. Jeżeli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, lub klikniesz w przycisk "Akceptuję", pozwalasz nam na dalsze ich użycie.

Zamknij

Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.